Kelima sila Pancasila sudah mengandung nilai-nilai luhur di segala aspek kehidupan seperti agama yang diwujudkan dalam sila pertama, kemudian tentang […]